Referenties

Benieuwd voor wie wij werken en wat wij doen? Onze opdrachtgevers werken graag met WIN. Dit is ons bewijs. Lees hieronder verder.

Context

De ervaring met Agile werken binnen een groot IT programma vertaald naar Agile aanpak organisatie breed.

Uitdaging

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement en heeft de organisatie succesvol naar een eerste PI Planning gebracht. Ā 

Resultaat

Agile portfoliomanagement is ingericht en Ymere gaat door op de ingeslagen weg met PI Planningen. Ymere heeft samengewerkt met WIN consultants; Henry Suiker, Frank Oeben, Boris Mud en Linde Trynes.

Context

Urenco wil de volwassenheid van de projectorganisatie vergroten.

Uitdaging

WIN heeft middels de Quick Insight (volwassenheidsscan) het verbeterpotentieel van ons PMO helder inzichtelijk gemaakt.

Resultaat

Met de verkregen inzichten gaat WIN ons op een gestructureerde wijze helpen de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

Context

Transitie van traditioneel portfoliomanagement naar Agile portfoliomanagement.

Uitdaging

De verandering naar Agile portfoliomanagement betekent het aanpassen van processen op programma en portfolioniveau, verandering van rollen en implementeren van Agile tooling.

Resultaat

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven, te begeleiden en de vaart erin te houden. Onder andere door het organiseren en begeleiden van big room PI planning.

Context

Voor Schiphol Group uitvoeren van configuratie, issue- en changemanagement bij de herinrichting van vier pieren.

Uitdaging

De scope van het project helder en beheersbaar maken.

Resultaat

Actuele en beschikbare projectdossiers waardoor het overzicht blijft en de scope helder is. Dit helpt het project beheersbaar te houden.

Context

Groot compliance project binnen een complexe corporate omgeving.

Uitdaging

Implementeren nieuwe Scrumwerkwijze en zorgen dat deze werd gedragen door het projectteam.

Resultaat

De agile werkwijze leidde onmiddellijk tot duidelijke voortgang, de korte sprints zorgen voor focus en resultaat.

Context

Inrichting project en portfoliomanagement processen en waarderingskader.

Uitdaging

Vanuit een situatie met een overtal aan projecten met gebrek aan eigenaarschap en samenhang, komen tot een eenduidig proces van inventariseren en waardering van projecten.

Resultaat

Gedefinieerde werkwijze en instrumentarium voor portfoliomanagement voor projecten met een IV-component.

Context

De corebusiness van Bilthoven Biologicals (BBio) is het produceren van vaccins. BBio wil haar projectenorganisatie professionaliseren en heeft WIN als partner geselecteerd.

Uitdaging

Middels de quick insight de huidige en gewenste volwassenheid in kaart gebracht. Er is behoefte aan een eenduidige werkwijze, zodat projectmanagers beter in staat zijn om projecten beheerst en voorspelbaar uit te voeren.

Resultaat

Middels advisering op portfolio niveau en het leveren van PMO-capaciteit binnen grote programmaā€™s zijn er door WIN gestandaardiseerde processen en uniforme rapportages ontwikkeld.

Context

Strategisch programma binnen NS Reizigers dat zorgt voor een nieuwe klantbeleving.

Uitdaging

Communicatie en efficiency binnen programma niet optimaal.

Resultaat

Structuur gebracht, overall planning, rapportages ingericht, documentatie proces met als resultaat efficiƫntere samenwerking.

Context

Projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen en van-voor coƶperatie bij Dela.

Uitdaging

Overbezette programma manager en verschillende manieren van werken in de projecten.

Resultaat

Gestandaardiseerde manier van werken waarmee programmamanagement ontlast is en er meer grip is op de voortgang.

Context

Inzicht krijgen in programma structuur van IT-transformatie programma.

Uitdaging

WIN heeft geholpen de programmastructuur in een model te gieten en deze door te voeren in de interne communicatie, programma planning en het documentmanagement systeem.

Resultaat

Dit heeft ervoor gezorgd dat alle projectmanagers en -medewerkers de samenhang van het programma beter inzagen en heeft de communicatie onderling verbeterd.

Context

Inzicht geven in de voortgang en financiĆ«n van diverse programmaā€™s in een dynamische omgeving.

Uitdaging

Uitdaging om diepgaand financieel inzicht op projectniveau te kunnen geven en snel ingewerkt te zijn.

Resultaat

De PMOā€™er van WIN was steeds daar in te zetten waar behoefte was en snel ingewerkt. Beheerste de project financiĆ«n en heeft verbetervoorstellen gedaan.

Context

Alliander helpt partijen met het realiseren van hun duurzaamheidsambities. De groei en ontwikkelingen in de markt hebben geleid tot een herijking van de visie en strategie.

Uitdaging

Binnen de veranderde organisatie zorgen dat het PMO een duidelijke positie inneemt.

Resultaat

WIN heeft als interim PMO Lead de huidige situatie in kaart gebracht, de verbeterpunten geanalyseerd en op basis daarvan een visie ontwikkeld en een plan van aanpak.

Context

Compliance project bij grote leasemaatschappij

Uitdaging

PMO ondersteuning op het project inclusief overname van de Project Management rol ten tijde van afwezigheid van de Project Manager

Resultaat

Ontlasting van de Project Manager op allerlei ondersteunende taken en een herijkte planning dat door het team gedragen werd.

Context

Inzicht geven in de voortgang en financiĆ«n van diverse programmaā€™s in een dynamische omgeving.

Uitdaging

Invulling geven aan de vraag om meer inzicht te verkrijgen in het Projecten Portfolio.

Resultaat

Naast het inzicht op operationeel niveau is er middels benefit management en benefits tracking ook een betere aansluiting met de strategie gerealiseerd.

Context

Programmabeheersing binnen een omvangrijk interbestuurlijk programma met Rijkswaterstaat als coƶrdinerend opdrachtnemer.

Uitdaging

Stuur houden op de kosten van een programmaorganisatie met verschillende ontwikkelpartners en verantwoordingslijnen in een omslag naar Agile programmamanagement.

Resultaat

Een gedragen raming en overzicht op verschillende abstractieniveaus als input voor rapportages en beslisnotities. Inzicht in onzekerheden en stuurinformatie.

Context

Nedtrain wil haar PMO medewerkers krachtiger positioneren in de organisatie.

Uitdaging

Middels een workshop inzicht in eigen invloed op positioneren.

Resultaat

Medewerkers staan meer in hun kracht en hebben concrete handvaten om zichzelf beter te positioneren.

Context

Wehkamp wil meer volwassenheid in de projectorganisatie.

Uitdaging

Inrichten van een PMO functie met een hands-on karakter.

Resultaat

Een goed ingericht PMO dat onze ICT organisatie ontlast.

Context

Project behelst uitrol van slimme meters in heel Nederland.

Uitdaging

Inrichten van diverse projectprocessen zoals; quality assurance, riskmanagement en documentmanagement.

Resultaat

Een betere controle en voorspelbaarheid binnen de uitvoering van ons project.

Context

CSi wil projectmanagement naar een hoger niveau brengen middels de inzet van PMO.

Uitdaging

Projectvolwassenheid brengen in de organisatie.

Resultaat

PSO ingericht, medewerkers opgeleid, PM is in staat zich te focussen op managementtaken.

Context

Groot infrastructureel project met behoefte aan betere communicatie naar stakeholders.

Uitdaging

De scope van het project de Groene Loper voor A2 Maastricht van het consortium Avenue2, is de oplevering van een groot aantal producten/ontwerpdocumenten.

Resultaat

De communicatie naar stakeholders wordt op een adequate wijze opgepakt.

Context

Synthon heeft gebrek aan overzicht en inzicht in 80 projecten.

Uitdaging

Over 5 landen verdeeld, 80 projecten, data op verschillende plekken.

Resultaat

Portfolio dashboard, financiƫle rapportage en resourcemanagement ingericht.

Context

Mitros bevindt zich in grote veranderingen gepaard met grote programmaā€™s.

Uitdaging

Om de programmaā€™s succesvol uit te kunnen voeren is bemensing van het projectbureau nodig.

Resultaat

ā€œDe samenwerking levert een WIN-WIN situatie op in flexibiliteit en kundeā€.

Context

Nucletron streeft naar soepeler verloop van hun projecten.

Uitdaging

Introductie van een nieuwe aanpak voor project portfolio.

Resultaat

Perfecte basis gelegd voor succesvolle projecten.

Context

Al >5 jaar succesvolle samenwerking.

Uitdaging

Om te komen tot een succesvolle samenwerking heeft WIN geĆÆnvesteerd in het Ć©cht begrijpen van wat voor Leaseplan Corp belangrijk is.

Resultaat

PMO partner voor flexibele schil op van Project tot Portfolio.

Context

Binnen Waterschap Hollandse Delta dijkversterkingsprojecten beheersen op voortgang, financiĆ«n, risicoā€™s en issues.

Uitdaging

Integraliteit binnen het project bewaken. De verschillende belangen, risicoā€™s en knelpunten expliciet maken t.b.v. besluitvorming.

Resultaat

Grip houden op een complexe projectomgeving in het belang van de dijkversterkingsprojecten.

Context

Ondersteunen van Evides bij een groot complex ICT programma.

Uitdaging

Het geven van inzicht, het faciliteren van teamleden, complex agendabeheer rondom scrumteams.

Resultaat

Het ontzorgen van de programma organisatie zodat er voortgang geboekt kan worden.

Context

Het adviseren van een bekend museum in het voortraject van een grote verbouwing.

Uitdaging

Bepalen wat er nodig is voor efficiƫnte besturing van het project door de directie. Het verduidelijken van hun rol als opdrachtgever.

Resultaat

CreĆ«ren van inzicht in voortgang, risicoā€™s en helderheid in de governance structuur.

Context

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport het inrichten van het projectmanagement office binnen de kaders van Schiphol Group.

Uitdaging

Het PMO zo lean mogelijk inrichten overeenkomstig de richtlijnen van het moederbedrijf en tegelijk bruikbaar voor de opdrachtgever in Lelystad.

Resultaat

Goede afstemming heeft duidelijkheid gecreƫerd bij de stakeholders. WIN heeft de vraag naar een op maat gemaakte PMO organisatie beantwoord en het management aanmerkelijk ontlast.

Context

Bij Beeld en Geluid projectmatig werken verbeterd en begeleid volgens Prince2.

Uitdaging

Op een smart manier de projectmanagement processen ingericht.

Resultaat

Projectmanagement processen & projectdocumentatie op orde en kennis overgedragen aan interne organisatie.

Context

Bij Alliander inrichten van het portfoliomanagement proces ten behoeve van strategische doelstelling ā€œdatagedreven netbeheer.ā€

Uitdaging

Verschillende projecten die geen coherent geheel vormden. Integrale sturing op het portfolio was daardoor niet mogelijk.

Resultaat

Integrale project- en portfolio rapportage ingericht om besluitvorming mogelijk te maken. Governance structuur ingericht t.b.v. de besluitvorming over het hele portfolioproces.

Context

Portfoliomanagement binnen een grote internationale retailer.

Uitdaging

Verschillende projecten die geen coherent geheel vormden. Integrale sturing op het portfolio was daardoor niet mogelijk.

Resultaat

Beslissingen worden gefundeerd genomen, initiatieven getoetst aan bijdrage corporate strategie.

Context

Bij Alliander DGO centrale PMO functie inrichten.

Uitdaging

Optimaliseren van de worflows, inrichten van Principal Toolbox ter ondersteuning en het geven van inzicht.

Resultaat

De business ontwikkelaars hebben zich kunnen richten op hun core business; voortgang boeken op lopende projecten en het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Context

Project insourcing van Enexis medewerkers binnen Alliander.

Uitdaging

Gezamenlijk ontwikkelen van opleidingmateriaal, het plannen van de opleidingen, soepel laten verlopen van de integratie.

Resultaat

Middels faciliteren van workshops zijn opleidingen ontwikkeld, medewerkers ervaren duidelijkheid in overgang.

Ondersteuning nodig in jouw projectorganisatie?


Referenties

Ymere

WIN heeft Ymere geholpen met het vormgeven van Agile Portfoliomanagement.

Urenco

WIN helpt ons de PMO dienstverlening naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

AEGON

WIN heeft geholpen deze transitie vorm te geven...